Skip navigation and move to Contents...
Bible 2.0 Scripture explains itself Bible 2.0

Lời Chúa từ bible2.net - bổ sung mỗi ngày trong năm với 2 lời Chúa trong Kinh Thánh

  • for your daily Bible reading: two verses complement each other
  • display God's word on your website
  • read God's word in dialects

Lời Chúa ngày thứ ba 25 tháng sáu 2024

Tại thế gian cậy sự khôn ngoan mình, chẳng nhờ sự khôn ngoan Đức Chúa Trời mà nhận biết Đức Chúa Trời, nên Ngài đành lòng dùng sự giảng dồ dại của chúng ta mà cứu rỗi những người tin cậy.

I Cô-rinh-tô 1:21

Không có Đức tin, thì chẳng hề có thế nào Ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ Đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.

Hê-bơ-rơ 11:6

I Cô-rinh-tô 1

20 Người khôn ngoan Ở đâu? Thầy thông giáo Ở đâu? Người biện luận Đời nay Ở đâu? Có phải Đức Chúa Trời Đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian ra dồ dại không?
21 Vì, tại thế gian cậy sự khôn ngoan mình, chẳng nhờ sự khôn ngoan Đức Chúa Trời mà nhận biết Đức Chúa Trời, nên Ngài đành lòng dùng sự giảng dồ dại của chúng ta mà cứu rỗi những người tin cậy.
22 Vả, đương khi người Giu-Đa đòi phép lạ, người Gờ-réc tìm sự khôn ngoan,

Hê-bơ-rơ 11

5 Bởi Đức tin, Hê-nóc Được cất lên và không hề thấy sự chết; người ta không thấy người nữa, vì Đức Chúa Trời Đã tiếp người lên. Bởi chưng trước khi Được tiếp lên, người Đã Được chứng rằng mình Ở vừa lòng Đức Chúa Trời rồi.
6 Vả, không có Đức tin, thì chẳng hề có thế nào Ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ Đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.
7 Bởi Đức tin, Nô-ê Được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy, và người thành tâm kính sợ, đóng một chiếc tàu Để cứu nhà mình; bởi Đó người định tội thế gian, và trở nên kẻ kế tự của sự công bình Đến từ Đức tin vậy.

Lời Chúa từ bible2.net

  • bổ sung mỗi ngày trong năm với 2 lời Chúa trong Kinh Thánh
  • sắp xếp tốt đẹp lời Chúa trên nhiều hàng cho dễ đọc
  • trên điện thoại thông minh của bạn, trên máy tính bảng hay trên máy vi-tính, cũng như trên sách điện tử, cuốn lịch và ứng dụng bộ bảo vệ màn hình của bạn
  • trên trang chủ của bạn
  • bằng hơn 25 ngôn ngữ và ấn bản Kinh Thánh
  • miễn phí
  • Lời Chúa là lời báo trước của Kinh Thánh toàn bộ, lời Chúa cung cấp và khuyến khích bạn hằng ngày để được cá nhân gặp Chúa.

More About us...